ស្វាគមន៍​មកកាន់

MrWeb.Design សម្រាប់ Website. Design. Thuluth. Coding. Teaching.

យើងជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នក ក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ ជាមួយតម្លៃក្រោមទីផ្សារ៥០-៧០%។

យើងផ្ដល់នូវ សេវាកម្ម
វេបសាយ
មានដូចជា

Company

វេបសាយក្រុមហ៊ុន

យើងអាចបង្កើតគេហទំព័រប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលនឹងជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នករីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងក៏អាចជួយអ្នកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់អ្នកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក ដូច្នេះមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចស្វែងរកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។

School

វេបសាយសាលារៀន

យើងអាចជួយសាលារបស់អ្នកបង្កើតគេហទំព័រដែលងាយស្រួលប្រើ និងផ្តល់ព័ត៌មានដែលនឹងទាក់ទាញសិស្ស ឪពុកម្តាយ និងបុគ្គលិក។ យើងក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់សាលារបស់អ្នក និងរក្សាវាឱ្យទាន់សម័យផងដែរ។

NGO

វេបសាយអង្គការ ឬសមាគម

យើងអាចជួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកបង្កើតគេហទំព័រគួរឱ្យទាក់ទាញដែលនឹងបង្ហាញពីបេសកកម្ម និងការងាររបស់ស្ថាប័នអ្នក។ យើងក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូ។

News

វេបសាយព័ត៌មាន

យើងអាចជួយអ្នកបង្កើតគេហទំព័រព័ត៌មានដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ទាក់ទាញ និងងាយស្រួលក្នុងការរុករក។ យើងក៏អាចជួយអ្នកបង្កើតទស្សនិកជនសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

Product

វេបសាយលក់ផលិតផល

យើងអាចជួយអ្នកបង្កើតគេហទំព័រផលិតផលដែលមានព័ត៌មាន បញ្ចុះបញ្ចូល និងងាយស្រួលប្រើ។ យើងក៏អាចជួយអ្នកធ្វើទីផ្សារផលិតផលរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត និងជំរុញការលក់ផងដែរ។

Real Estate

វេបសាយអចលនទ្រព្យ

យើងអាចជួយអ្នកបង្កើតគេហទំព័រអចលនទ្រព្យដែលទាក់ទាញដោយមើលឃើញ ងាយស្រួលក្នុងការរុករក និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ យើងក៏អាចជួយអ្នកធ្វើទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត និងបង្កើតការនាំមុខផងដែរ។

Easy Process

Objectively deliver professional value with diverse web-readiness. Collaboratively transition wireless customer service without goal-oriented catalysts for change. Collaboratively.

Affordability

Affordability

Design must reflect the practical and aesthetic in business but above all... good design must primarily serve people. Build beautiful websites in mere minutes.

សេវាកម្មរបស់យើង

សេវាកម្មរបស់យើងនឹងជួយ
សម្រួល ដល់អាជីវកម្មលោកអ្នក

Sales teams use PandaDoc to improve deal workflow, insights, and speed while delivering an amazing buying experience. Get your documents out the door fast to keep deals.

We tried to make

Integrations

Create stunning, effective sales documents with custom-designed theme & template.

Marketing

Create stunning, effective sales documents with custom-designed theme & template.

Dedicated Support

Create stunning, effective sales documents with custom-designed theme & template.

ទិន្នន័យឋិតិវន្ត

We tried to make very high-quality product and so our code is very neat and clean, Whatever anyone could improve and modify the template to your liking

252
User
859
Download
1203
Sites
453
Developer

Support Team

យើងបានព្យាយាមបង្កើតផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយដូច្នេះកូដរបស់យើងគឺស្អាត ងាយស្រួល អ្នកណាក៏ដោយក៏អាចកែលម្អ និងកែប្រែតាមការចូលចិត្តរបស់គេបាន។

Portfolio

យើងបានព្យាយាមបង្កើតផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយដូច្នេះកូដរបស់យើងគឺស្អាត ងាយស្រួល អ្នកណាក៏ដោយក៏អាចកែលម្អ និងកែប្រែតាមការចូលចិត្តរបស់គេបាន។

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

01. How can I download the app ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
02. How can I install the app ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
03. How can I upgrade my current plan ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
04. How can I active the app's features ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
05. How can I download the app ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
06. How can I install the app ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
07. How can I upgrade my current plan ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?
08. How can I active the app's features ?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi placeat distinctio dolor, amet magnam voluptatibus eos ex vero, sunt veritatis esse. Nostrum voluptatum et repudiandae vel sed, explicabo in?

Contact Form

Name Email * Message *

Pricing Plans

We tried to make very high-quality product and so our code is very neat and clean, Whatever anyone could improve and modify the template to your liking

Basic

Create email templates for yourself.

 • Blog Setup Service
 • Unlimited Premium Support
 • Customization Support
 • Lifetime Template Updates
 • SubDomain Name
 • Web Hosting: 1GB
 • Professional Email
 • Post per month: 3
 • Page Website Design: 4
$35$70 Per User Lifetime

Enterprise

Create email templates for yourself.

 • Blog Setup Service
 • Unlimited Premium Support
 • Customization Support
 • Lifetime Template Updates
 • 1 Domain Name: Renews for $15/year
 • Web Hosting: 5GB
 • 5GB Professional Email: Renews for $15/year
 • Post per month: 10
 • Page Website Design: 7
$69$100 Per User Lifetime

Business

Create email templates for yourself.

 • Blog Setup Service
 • Unlimited Premium Support
 • Customization Support
 • Lifetime Template Updates
 • 1 Domain Name: Renews for $15/year
 • Web Hosting: 15GB
 • 30GB Professional Email: Renews for $45/year
 • Post per month: 20
 • Page Website Design: 15
$99$150 Per User Lifetime

raghda

EduSmart

Edusmart - Theme …